Adatvédelmi szabályzat

Effective from 25 May 2018

ENGLISH VERSION | MAGYAR VÁLTOZAT

1. A szabályzat hatálya

Jelen szabályzat célja, hogy meghatározza a feltételeket, amelyek értelmében az aiMotive Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 22.; cégjegyzékszám.: 01-09-208015; továbbiakban mint “aiMotive”), a számítógépes látásra támaszkodó önvezető technológia globális szolgáltatója adatkezelőként egyének személyes adatait kezeli kutatási és fejlesztési tevékenységekkel kapcsolatban, ideértve a mesterséges intelligencián alapuló applikációk fejlesztését és tesztelését (továbbiakban mint „AI”) az önvezető autórendszerekkel kapcsolatban ideértve, de nem kizárólag az aiDrive-ot, az aiSimet és az aiWare-t.

Továbbá, jelen szabályzat vonatkozik az aiMotive Amerikai Egyesült Államokban és Japánban található fióktelepei által végzett adatkezelésre (pl.: rögzítés, gyűjtés), olyan módon, hogy az ezen egységek által gyűjtött személyes adatokat elküldik Magyarországra, és az aiMotive kezeli ezeket.

Jelen szabályzat az alábbiakkal kapcsolatban tartalmaz információkat:

 • az aiMotive mint adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségi adatai;

 • az adatkezelés céljai, valamint az adatkezelés jogalapja, ideértve az aiMotive hozzá fűződő jogos érdekeinek ismertetését;

 • azon címzetteket, akiknek a kezelt adatokat továbbíthatják, ideértve az alkalmazott garanciákat azokban az esetekben, ha az adatokat az Európai Unión (továbbiakban mint „EU”) kívülre továbbítják;

 • a kezelt adatok tárolásának ideje;

 • az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai;

 • az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségei;

 • az aiMotive által alkalmazott, magánéletről szóló jogszabályok betartásának biztosítására tett egyéb szervezeti intézkedések, mint például adatvédelmi tisztviselő vagy az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása.

 

2. Bevezetés

Az aiMotive mesterséges intelligenciát, szimulációt és ezeket támogató hardver architektúrákat alkalmaz, hogy biztonságos önvezető élményt nyújtson felhasználóinak.

Az önvezető technológiák fejlesztésében az egyik legnagyobb kihívást a városi környezetek összetett közlekedési helyzete jelenti. Az aiMotive fejlesztése a magas sebességgel történő önvezetést teszi lehetővé, és folyamatos fejlesztései révén olyan összetett robotpiolótává nő, amely magabiztosan kezeli az autópályavezetés valamennyi kihívását. A mesterséges intelligenciával támogatott rendszer megbecsüli a környezetében lévők jövőbeli viselkedését, hogy zökkenőmentes és biztonságos élményt nyújtson. A számítógépes látás és mesterséges intelligencia összehangjára építve a technológia globális önvezető élményt nyújt. Egyedülálló technológiai megoldások lehetővé teszik, hogy a kamerákat számos komplementer szenzor segítse. Ennek eredményeképpen a technológia biztonságos önvezető megoldást kínál bármilyen környezetben, vezetési kultúrában vagy időjárási viszonyok között.

Az aiMotive fejlesztéseiben olyan technológiákra hagyatkozik, amelyeket valódi helyzetek újraalkotására és egyedi szituációk megalkotására tervezték, amely biztosítja az önvezető járművek technológiájának biztonságos fejlesztését. Kielkedő szoftverfejlesztési szaktudásra, mesterségesintelligencia-kutatásra, és szimulációs valamint közúti tesztelésre hagyatkozva az aiMotive önvezető technológiája gyorsan, biztonságosan és hatékonyan fejlődik.

 

3. A vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés

Az aiMotive termékeinek fejlesztése és tesztelése magába foglalja a valósághű és valódi helyszíneken, mint például városok bizonyos részein utcán, vidéki területek útjain, készített fényképek és/vagy videófelvételek kezelését (ideértve pl.: rögzítését vagy megjelölését) annak érdekében, hogy az AI számára tanítóadatként szolgálva lehetővé tegye a járművek irányítására – ideértve a kormányzást, gyorsítást és lassítást, az ütközést elkerülő manővereket, valamint a biztonsággal kapcsolatos környezetfelismerést – tervezett szoftverrendszerek fejlesztését.

Az ilyen anyagok rögzítését számos, a tesztjárműveken (autókon) elhelyezett és az aiMotive által üzemeltetett kamera végzi.

Az aiMotive tevékenysége elsődlegesen nem a személyes adatok kezelésére irányul. Az aiMotive járműveinek tesztvezetései azonban magukba foglalják képek (fényképek) és/vagy videófelvételek városi és vidéki környezetben történő rögzítését, amelynek eredményeként elkerülhetetlen, hogy az egyénekhez tartozó bizonyos, személyes adatnak minősülő információk (mint például a róluk készült kép vagy az adott helyen és időben való jelenlétük, forgalmi rendszámuk stb.) kezelésre kerüljön az aiMotive által.

A fentiek fényében az aiMotive elkötelezetten védi a magánéletet és a személyes adatokat, valamint e célból igyekszik megtenni minden szükséges intézkedést. Az alapvető jogszabályok betartásának és az adatkezelés potenciális negatív következményeinek ésszerű mértékben történő elkerülésének érdekében, az aiMotive ezennel meghatározza a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezeléssel érintett egyének jogait és jogorvoslati lehetőségeit.

Az aiMotive köteles jelen szabályzatot a honlapján közzétenni, valamint azt adott esetben és szükség esetén frissíteni (pl.: az aiMotive tevékenységeiben vagy a jogszabályokban bekövetkező változás eredményeként).

Az EU-n belüli adatkezelőkre vonatkozó alapvető jogszabályokat Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) tartalmazza, amely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szól (továbbiakban mint „GDPR”).

Tekintve, hogy az aiMotive a GDPR hatálya alá tartozik, jelen szabályzat e szabályokat veszi figyelembe és ezekkel összhangban áll.

Jelen szabályzat bármely aiMotive alkalmazottra kötelező erővel bír. Jelen szabályzat feltételei a vonatkozó kötelező jogszabályokat kiegészítve, e jogszabályok értelmében az egyének jogait és jogorvoslati lehetőségeit nem kizárva, azokat nem helyettesítve érvényesek.

A jelen szabályzat a honlapján való közzétételével, valamint a jelen szabályzat 12.1. pontjában ismertetett lépések megtételével az aiMotive tájékoztatni kívánja a potenciális érintetteket a fent említett adatkezelésről. Az aiMotive megtesz minden ésszerű erőfeszítést annak érdekében, hogy a felvételeket olyan időpontokban készítse el, amikor a kijelölt útszakaszon közlekedő személyek száma alacsony, de ennek ellenére lehetővé teszik, hogy a felvételek megfeleljenek a teszttevékenység fejlesztésére. Ez azonban nem zárhatja ki teljes mértékben az adatkezelés lehetőségét a műveletek természetét tekintve. Az érintetteknek a tiltakozáshoz való joguk (a többi joguk mellett) gyakorlásával lehetőségük van a róluk készült kép és egyéb más személyes adatuk azonnali törlését kérni a felvételekről és az aiMotive rendszereiből. Abban az esetben, ha az adatkezelés során készült felvételeket bemutatás céljából közzéteszik, azokból a közzétételt megelőzően el kell távolítani a személyes adatokat.

Mi a személyes adat?

Személyes adat lehet bármely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ, amely alapján a természetes személy közvetlenül vagy közvetve azonosítható, például a természetes személy arcképe, neve, telefonszáma, lakcíme vagy forgalmi rendszáma.

Ki az érintett?

Az érintett egy azonosított vagy azonosítható természetes személy.

Mi az adatkezelés?

A személyes adatokon végzett bármely művelet, így többek között a gyűjtés, rendszerezés, tárolás, felhasználás, továbbítás, hozzáférhetővé tétel vagy törlés.

Ki az adatkezelő?

Az adatkezelő felelős az adatkezelés céljainak és eszközeinek meghatározásáért.

Megjegyzés: az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak jelen szabályzatban a GDPR fogalommeghatározásainak megfelelően értelmezendők.

Megjegyzés: a természetes személyek, akiknek személyes adatait jelen szabályzat keretein belül kezeljük, a dokumentumban vagy „egyénként” vagy „érintettként” kerülnek megnevezésre. A két fogalom egymással egyenértékű.

 

4. Adatkezelési alapelvek

A természetes adatok kezelésének megkezdése előtt, minden esetben gondosan fel kell mérni, hogy az adatkezelés valóban szükséges-e. A személyes adatokat kizárólag abban az esetben lehet kezelni, ha az adatkezelés célja más olyan módszerrel nem valósítható meg, amely kisebb hatással van az érintettekre.

Az aiMotive köteles az érintettek személyes adatainak kezelését jogszerűen, tisztességesen és átlátható módon végezni.

A személyes adatok gyűjtése kizárólag meghatározott, világos és jogos céllal történhet. Az aiMotive köteles tartózkodni minden olyan adatkezeléstől, amely nem egyeztethető össze az érintett személyes adathoz kapcsolódó céllal, vagy az ilyen adatkezelést azonnal köteles megszüntetni. Az aiMotive kizárólag a szükséges mértékben jogosult az adatkezelésre, és köteles minden személyes adatot törölni, amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatkezelés jogalapja nem igazolható.

Az aiMotive köteles biztosítani, hogy

 • a személyes adatok megfeleljenek az adatkezelés céljának az adatkezelés teljes időtartama alatt, valamint

 • az adatkezelés mértéke a szükséges mértékre korlátozódjon az adatok hatályát és az adatkezelés időtartamát egyaránt figyelembe véve.

Az aiMotive által kezelt személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük.

Az adatkezelés céljainak szempontjából használhatatlan adatokat vagy az ez idő alatt használhatatlanná vált adatokat azonnal törölni kell.

A személyes adatokat olyan formában kell tárolni, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

 

5. Az adatkezelés jogalapja

Jelen szabályzat 8. pontjában meghatározott célokból az aiMotive a jelen szabályzat 9. pontjában felsorolt információkat (ideértve a személyes adatokat) gyűjti az egyénektől és az egyénekkel kapcsolatban, valamint kezeli azokat (a továbbiakban mint „AI bemeneti adatok”), illetve ezen információkat fájlokban tárolja (amelyek közé tartozhatnak írott, nyomtatott vagy elektronikus formátumú fájlok).

Az AI bemeneti adatok kezelésének jogalapja jelen szabályzat értelmében az aiMotive jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében (jogos érdekek), valamint a 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja (jogi kötelezettség teljesítése).

Ebben a vonatkozásban az aiMotive jogos érdeke a technológiájának sikeres fejlesztése és tesztelése, amely a közúton történő tesztvezetéseken készített képek rögzítése nélkül lehetetlen volna, míg a jogi kötelezettség teljesítése első sorban a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 17. melléklet 3. pontjának rendelkezéseire vonatkozik (továbbiakban mint „Rendelet”).

Az alkalmazott biztonsági intézkedéseket figyelembe véve az aiMotive által végzett, kapcsolódó érdekmérlegelési teszt meghatározta, hogy jogos érdekeihez képest nem élveznek elsőbbséget az érintett érdekei, jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, ebből kifolyólag az előbbi bekezdésben említett jogos érdek érvényes jogalapként szolgál az adatkezeléshez.

 

6. Az adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselőjének adatai

Az adatkezelő a jelen szabályzat értelmében kezelt személyes adatok tekintetében az alábbi:

 • Név: aiMotive Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság

 • Székhely: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 22.

 • Cégjegyzékszám: 01-09-208015

 • Adószám: 25316663-2-41

 • Telefonszám: + 36 1 770 7234

 • Honlap: www.aimotive.com

 • E-mail.: [email protected]

 • Elsődleges kapcsolattartó: A jogi osztály vezetője

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:

 

7. Személyek, akik hozzáférhetnek az AI bemeneti adatokhoz

Az AI által jelen szabályzat értelmében kezelt AI bemeneti adatokhoz az alábbi személyek férhetnek hozzá az aiMotive-nál (esettől függően időről-időre módosítva), amennyiben muszáj ismerniük az adatokat, valamint az adattakarékosság elvével összhangban:

 • az Data Team vezetője és az Data Team-ben dolgozó alkalmazottak;

 • a szoftverfejlesztéssel és teszteléssel foglalkozó munkatársak;

 • a Vehicle Validation Group-ban dolgozó alkalmazottak (ideértve a tesztsofőröket);

 • az informatikai osztály;

 • Marketing and Communication osztály vezetője és az ott dolgozó alkalmazottak.

A vonatkozó adatvédelmi jogszabályok értelmében fennálló kötelezettségeinek és felelősségének sérelme nélkül, erre vonatkozó megállapodások alapján, az aiMotive hozzáférést adhat az AI bemeneti adatokhoz adatfeldolgozóként tevékenykedő harmadik félnek, hogy azok feldolgozzák az AI bemeneti adatokat az aiMotive utasításainak megfelelően a jelen szabályzatban meghatározott célokból. Az ilyen adatfeldolgozókkal kapcsolatos további információért, kérjük, olvassa el jelen szabályzat 13. pontját.

 

8. Az adatkezelés célja

A kutatás-fejlesztési és tesztelési tevékenységének hatályán belül az aiMotive az alábbi célokból kezelheti az AI bemeneti adatokat:

I. jogos érdek alapján:

 • az AI-applikációk, szoftverek és hardverek fejlesztése, tesztelése és bemutatása;

 • az AI szoftverek és hardverek javítása az önvezető rendszerek hatékonyságának és biztonságának növelése érdekében;

 • az aiMotive üzletfejlesztéséhez, finanszírozásához és új alkalmazottainak felvételéhez szükséges megfelelő marketing (a források és a magasan képzett alkalmazottak biztosításával közvetetten támogatva az AI fejlesztést);

II. a jogi kötelezettség teljesítése:

 • a Rendelet adattárolásra vonatkozó rendelkezéseinek teljesítése, amely lehetővé teszi, hogy kérésre az aiMotive átadja a hatóságoknak a közutakon végzett tesztek adatait.

 

9. Az AI bemeneti adatok

Az aiMotive az alábbi AI bemeneti adatokat kezelheti a kutatás-fejlesztési, tesztelési és bemutatási tevékenységeivel kapcsolatban (a személyes adatnak minősülő adatokat zölddel jelöltük):

 • Helyszín;

 • GPS-koordináták;

 • Időpont;

 • Az egyének képe;

 • Egyéb személyes információ, amely feltűnhet az aiMotive járművei körül (a fedélzeti kamerák látószögén belül);

 • A járművek rendszámtábláján szereplő információk.

Jelen szabályzat értelmében az aiMotive tevékenységei közben nem gyűjt akusztikus adatokat (hangot), vezeték nélküli hálózattal (Wi-Fi) vagy mobilhálózattal kapcsolatos adatokat.

 

10. A gyűjtött adatok forrása

Az aiMotive jelen szabályzat értelmében a saját felszerelését és személyzetét alkalmazva gyűjti a személyes adatokat. Az aiMotive nem gyűjt bemeneti adatokat harmadik féltől.

 

11. Az adatok felhasználása

A célhoz kötöttség elvével összhangban az AI bemeneti adatokat kizárólag olyan mértékben kezelik, amely szükséges a jelen szabályzat 8. pontjában meghatározott specifikus célokhoz.

 

12. Az AI bemeneti adatok gyűjtésének és kezelésének részletei

Az aiMotive jelen 12. pontban meghatározott folyamat keretein belül gyűjti és kezeli az AI bemeneti adatokat.

12.1. A nyilvánosság előzetes értesítése

A rögzítési tevékenység megkezdése előtt, a rögzítési tevékenység által esetlegesen érintett egyének tájékoztatásának érdekében az aiMotive köteles a nyilvánosságot tájékoztatni a tervezett útvonalról, amelyet az aiMotive tesztjárművek AI bemeneti adatok rögzítésének céljából használnak. Minden, az aiMotive Magyarországon belüli tevékenységével kapcsolatos információ magyar és angol nyelven kerül közzétételre. Minden az aiMotive külföldi tevékenységével kapcsolatos információ a helyi nyelven és angol nyelven kerül közzétételre.

Az AI bemeneti adatok rögzítésével kapcsolatos bejelentést általában két hónappal a rögzítési tevékenység megkezdése előtt teszik meg. A bejelentések az aiMotive honlapján (aimotive.com/test-schedule) jelennek meg, a nyilvánosságot részletesen tájékoztatva a tervezett útvonalról, valamint a jelen szabályzathoz vezető linket tartalmazva.

12.2. Az AI bemeneti adatok gyűjtésének helye és ideje

Az aiMotive megtesz minden ésszerű erőfeszítést, hogy a felvételeket, ideértve az AI bemeneti adatok gyűjtését, olyan időpontban és helyszínen tegye, amikor és ahol valószínűleg kevés egyén lesz jelen, annak érdekében, hogy minimalizálja az AI bemeneti adatok gyűjtése által érintett egyének számát.

A fentiek sérelme nélkül, az AI optimalizációjának okán, és ezáltal az önvezető rendszerek biztonságának javítása okán, időről időre szükséges, hogy az egyének és tárgyak nagyobb számban tűnjenek fel a tesztjármű körül (ideértve a csúcsforgalomban történő vezetést), annak érdekében, hogy a tesztjármű környezetében feltűnő emberek felismeréséhez használt algoritmust elkészíthessék és javíthassák (pl: az ütközést elkerülő és/vagy balesetmegelőző algoritmusok fejlesztésének okán).

12.3. Az AI bemeneti adatok rögzítésére és tárolására használt felszerelés

Az AI bemeneti adatokat a fedélzeti informatikai felszereléssel rögzítik, és azon tárolják, amely az alábbi, az aiMotive járművekre telepített főbb elemekből áll:

 • számos magas felbontású fedélzeti kamera;

 • a kamerák bemeneti képét feldolgozó grafikus motor;

 • a kamerák által rögzített grafikus adatokat tároló eszközök;

 • órák és GPS-alapú helymeghatározó eszközök, amelyek meghatározzák a kamerák által rögzített felvételek idő- és helyinformációját.

A rögzítésre alkalmas eszközöket úgy helyezik el a teszteléshez használt járművökön, hogy megakadályozzák olyan területek belátását, amelyek különben el vannak takarva a járókelők látószöge elől (tehát a kamerákat úgy helyezték el a járművökön, hogy azok egy átlagos ember szemmagasságánál alacsonyabban legyenek).

Bizonyos esetekben az AI bemeneti adatok gyűjtése az aiMotive alkalmazottai által manuálisan, kamerákkal történik.

12.4. Az AI bemeneti adatok gyűjtése és kezelése az aiMotive által

Azt követően, hogy a 12.2 és 12.3 pont értelmében a felvételek elkészültek, a nyers AI bemeneti adatokat az aiMotive főrendszerébe továbbítják, ahol aztán helyileg az aiMotive helyiségeinek területén tárolják. Az aiMotive Data Team csapata kezeli az adatokat. Ez magába foglalja a nyers képeken/videófelvételeken a tárgyak felcímkézését, annak érdekében, hogy az AI azonosíthassa a bizonyos kategóriákba tartozó tárgyakat (pl.: az út részei, járművek, útjelzések, gyalogosok, növényzet, közlekedési lámpák, egyéb tárgyak stb.). Az AI általi hatékony „gépi tanulás” lehetővé tétele érdekében (vagyis, hogy az AI valódi képek és videófelvételek által „tanulhasson”), az ebben a szakaszban használt AI bemeneti adatokból eltávolítják a személyes adatokat.

Az AI „tanítása” mellett, az aiMotive szimulációs csapata arra is alkalmazza a nyers adatokat, hogy valóságosan szimulált környezetet hozzon létre tesztelési célokra. A virtuális tesztkörnyezet végső verziója nem tartalmaz személyes adatokat (tehát nincsenek felismerhető arcok, nem tartalmaz látható rendszámtáblákat stb.). Ha a szimulált környezethez alkalmazott nyers adatok nem hasznosak az AI tanítási céljaira, és a továbbiakban már nem szükségesek a szimulációs csapat számára sem semmilyen célra (ideértve a szimulációs környezet további fejlesztését stb.), a nyers adatokat anonimizálják (arcok, rendszámtáblák kitakarása stb.), vagy véglegesen törlik. A virtuális tesztkörnyezetet az AI tervezésére, tesztelésére és javítására használják. A szimulációs és fejlesztési folyamatok során alkalmazott AI bemeneti adatokat nem teszik közzé.

A szükséges mértékben a Marketing and Communication osztály is használja az AI bementei adatokat marketing célból (bemutató videók stb.). Az ilyen marketing típusú alkalmazások során a Marketing és Kommunikációs osztály csak felismerhetetlen anyagokat (homályos és elhomályosított képeket) használ, ezért ezek nem tartalmaznak személyes adatokat.

Miután az AI-t tesztelték virtuális környezetben, és működőképesnek ítélték, az AI-t feltöltik az aiMotive tesztjárműveire. Az ilyen tesztjárművek az AI-t használják a tesztjármű mozgásának irányítására valós körülmények között (pl.: városi vagy vidéki környezetben). A tesztjárművek ezen kívül kamerákkal is fel vannak szerelve, hogy betáplálják a valós idejű videóadatokat az AI irányítórendszerébe, amely a járművet valós idejű adatok alapján irányítja. Az ilyen valós idejű adatok közé tartoznak az AI bemeneti adatok, és ezeket az autó fedélzeti számítógéprendszerén tárolhatják, ahonnan az aiMotive saját tárolóeszközeire és/vagy a felhőbe továbbítják, annak érdekében, hogy felülvizsgálhassák az adott szoftver tesztelési folyamatát (verzió vagy kiadás), amikor a tesztkör véget ér.

A szoftver végső verziójában nem szándékozunk semmilyen AI bemeneti adatot tárolni, mivel az előre programozott tulajdonságokon alapul, amelyekhez nem szükséges személyes adatok tárolása a jármű rendszerében, hogy érzékelje és felismerje a környezetében lévő tárgyakat. Továbbá, az önvezető jármű mozgását irányító szoftver végső változata nem készít felvételt a környezetéről működés közben.

12.5. Az anyagok (az AI bemeneti adatok ideértendők) közzététele bemutatási célokra

Bemutatási célokra az aiMotive időről időre létrehozhat és közzétehet képeket és/vagy videófelvételeket, amelyeket egy bizonyos szoftververzió fejlesztési és tesztelési fázisában készítettek. A képek és videófelvételek ilyen publikálása magába foglalhatja, hogy azokat elérhetővé teszik online az internetről való letöltés céljából. Az ilyen közzétételt megelőzően, ha és amilyen mértékben ez ésszerű a szándékolt cél alapján, a képekről/videófelvételekről eltávolítják a személyes adatokat.

 

13. Adatfeldolgozóként tevékenykedő harmadik fél

Az AI bemeneti adatokat továbbíthatják az Európai Gazdasági Térség (továbbiakban mint „EGT”) valamely tagállamában és harmadik országokban található, az aiMotive vállalatcsoportján belüli vállalatoknak és az általuk kijelölt adatfeldolgozóként tevékenykedő harmadik félnek, ahol az AI bemeneti adatok megfelelő védelme biztosított. Az utóbbi kategóriába tartozó országok listája az alábbi helyen érhető el:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacyprotection-personal-data-non-eu-countries_en

Ha az AI bemeneti adatok feldolgozását adatfeldolgozóként tevékenykedő harmadik fél végzi, az aiMotive biztosítja a szükséges szerződési és szervezeti intézkedések meglétét az AI bemeneti adatok biztonságos feldolgozásának garantálás érdekében.

Amennyiben az adatfeldolgozóként tevékenykedő harmadik fél olyan harmadik országban található, amely nem biztosítja a személyes adatok megfelelő szintű védelmét (pl.: bizonyos ázsiai országok vagy az Egyesült Államok), az aiMotive biztosítja, hogy az adattovábbítás az Európai Bizottság által az ilyen adattovábbítások esetére megállapított Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban mint „ÁSZF”) alapján történjen.

Az aiMotive által az ilyen adattovábbítások során alkalmazott ÁSZF az alábbi linken érhető el:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087

 

14. A személyes adatok kezelésének időtartama

Minden AI bemeneti adatot az aiMotive kezel

 • jogos érdek alapján: általánosságban a fénykép vagy videófelvétel elkészítésétől számított 5 (öt) évig (kivéve a marketing célú anyagokat, ahol a marketing képek és videók nyilvánosságra hozatala után nincs rögzített időtartam meghatározva), azonban nem tovább, mint a 8. pontban meghatározott adatkezelés céljához szükséges ideig;

 • jogi kötelezettség teljesítése alapján: a közúti teszt befejezésétől számított 72 óráig, vagy a közúti tesztelés során bekövetkezett baleset esetén legalább 3 évig a balesetet követően.

Az aiMotive úgy határozza meg a törlésre előirányzott határidőt, hogy semmilyen személyes adatot ne tároljanak, ha az adatkezelés időtartama lejárt. Az aiMotive rendelkezik a szükséges belső szervezeti intézkedésekkel, amelyek biztosítják a törlésre előirányzott határidők tiszteletben tartását és azok gyakorlatban történő alkalmazását.

 

15. Adatbiztonság

Az adatbiztonság fenntartása a személyes adatok bizalmasságának, integritásának, elérhetőségének és pontosságának (engedélyezett célokra) garantálását jelenti.

A bizalmasság azt jelenti, hogy kizárólag a használatra felhatalmazott személyek férhetnek hozzá az adatokhoz.

Az integritás azt jelenti, hogy a személyes adatoknak pontosnak és az adatkezelés céljának megfelelőnek kell lenniük.

A rendelkezésre állás azt jelenti, hogy a felhatalmazott személyeknek hozzá kell férniük az adatokhoz, ha ez engedélyezett célokhoz szükséges.

A pontosság azt jelenti, hogy az adatok naprakészek, és minden ésszerű lépést megtesznek annak érdekében, hogy a pontatlan adatokat késedelem nélkül töröljék vagy helyesbítsék.

Ezeket az elveket megfelelő hardver és szoftver alapú biztonsági intézkedések alkalmazásával biztosítják (ideértve a fizikai belépést és a rendszerhez történő hozzáférés ellenőrzését, zárakat, riasztókat, tűzfalakat stb.). Az aiMotive eljárásokat és technológiákat alkalmaz annak érdekében, hogy fenntartsák minden személyes adat biztonságát a gyűjtés időpontjától egészen a megsemmisítés időpontjáig.

 

16. Az érintettek jogai

16.1. Az érintettek jogainak listája

Az aiMotive adatkezelési tevékenysége által érintett egyéneknek az aiMotive tevékenységeinek folyamán joguk van

 • visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosultak arra, hogy a személyes adatokhoz és a jelen szabályzat 16.2. pontjában részletezett információkhoz hozzáférést kapjanak („Hozzáférési jog”);

 • az indokolatlan késedelem nélkül helyesbítését kérni a rájuk vonatkozó pontatlan személyes adatoknak („Helyesbítéshez való jog”);

 • az indokolatlan késedelem nélkül törlését kérni a rájuk vonatkozó személyes adatoknak, amennyiben a jelen szabályzat 16.4. pontjában meghatározott feltételek bármelyike fennáll („Törléshez való jog” vagy „Elfeledtetéshez való jog”);

 • az adatkezelést korlátozni a jelen szabályzat 16.5. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelően („Korlátozáshoz való jog”);

 • saját helyzetükkel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozni személyes adataik kezelése ellen.

16.2. Hozzáférési jog

Az érintett jogosult arra, hogy az aiMotive-tól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;

 • az érintett személyes adatok kategóriái;

 • azon címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az aiMotive-tól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

 • az alkalmazott óvintézkedések, abban az esetben, ha a személyes adatokat harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére továbbítják.

Továbbá, amennyiben az érintett a hozzáférési joga gyakorlása mellett dönt, az aiMotive köteles a folyamatban lévő adatkezelés alatt álló személyes adatok másolatát biztosítani.

További példányok igénylése esetén az aiMotive ésszerű díjat számít fel az adminisztratív költségek alapján.

Amennyiben az érintett elektronikusan nyújtja be kérését, és amennyiben nem kéri másképp, az aiMotive köteles az információkat az általában alkalmazott elektronikus formában biztosítani (pl.: e-mail útján).

16.3. A helyesbítéshez való jog

Az érintettnek joga van az aiMotive-tól a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését kérni. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

16.4. A törléshez való jog vagy elfeledtetéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az aiMotive indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az aiMotive pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 • az érintett jelen szabályzat 16.7. pontja alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 • a személyes adatokat az aiMotive-ra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

A fenti rendelkezés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, amely uniós vagy tagállami jog az aiMotive-ra vonatkozóan a személyes adatok kezelését írja elő, illetve amennyiben jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

16.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az aiMotive korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az egyén vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az aiMotive számára, hogy ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 • az adatkezelés jogellenes, és az egyén ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • az aiMotive-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az egyén igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Ha az adatkezelés jelen pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az aiMotive az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

16.6. Az aiMotive a személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettsége

Az aiMotive minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel (pl.: adatfeldolgozóként tevékenykedő harmadik fél) a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Az érintettet kérésére az aiMotive tájékoztatja e címzettekről.

16.7. A tiltakozáshoz való jog

Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az aiMotive jelen szabályzat 5. pontjában meghatározott jogos érdekein alapul, az érintett jogosult arra, hogy személyes adatainak kezelése során bármikor tiltakozzon az ellen. Ilyen esetekben az aiMotive köteles késedelem nélkül leállítani az adatkezelést.

A fenti rendelkezés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, amelynek értelmében az Aimotive-ra vonatkozó uniós vagy tagállami jog a személyes adatok kezelését írja elő, illetve amennyiben jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 

17. Jogorvoslatok

17.1 A panasztételhez való jog

Amennyiben az egyén az aiMotive által végzett adatkezelést a magánéletről szóló, elfogadott jogszabályok, különösen a GDPR rendelkezéseinek megsértéseként tekinti, az egyén jogosult arra, hogy az alábbi hatóságoknál panaszt tegyen:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9..; cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11..; telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: [email protected]; honlap: http://naih.hu), valamint

 • az adatvédelemért felelős helyi felügyeleti hatóság az EGT területén belül

Az érintett jogosult panaszt tenni az EU tagállamain belül létrehozott felügyeleti hatóságoknál a fent említett hatóságokon kívül, különösen azoknál, amelyek az érintett szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerint illetékesek.

Bármely esetben, annak érdekében, hogy az ügy megoldódjon, javallott, hogy az érintett bármely panaszát vagy kérését elsőként az aiMotive-nak küldje el, mielőtt a hatóságoknak címezné.

17.2 A felügyeleti hatóság döntésének bíróság általi felülvizsgálata és a jogorvoslat egyéb lehetőségei

Az egyén jogosult hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntése ellen. A felügyeleti hatóság által meghozott, jogi kötelező erő nélküli intézkedések nem tekinthetők hatékony bírósági jogorvoslathoz való jognak, pl.: benyújtott vélemények vagy tanácsok adása.

Továbbá, az egyének jogosultak hatékony bírósági jogorvoslatra, amennyiben az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasztételükkel, vagy nem tájékoztatja őket a benyújtott panaszt illető eljárás fejleményeiről három hónapon belül.

A felügyeleti hatóság elleni eljárásokat a felügyeleti hatóság székhelye szerinti EU-tagállam bírósága előtt kell kezdeményezni.

17.3 Perindítási jog

Az egyének - a panasztételi joguktól függetlenül - bírósághoz fordulhatnak, amennyiben a GDPR értelmében meglévő jogaikat megsértették az adatkezelés folyamán.

Az aiMotive elleni per indítása az illetékes bíróság előtt lehetséges (pl.: Magyarország, Svédország vagy Finnország, az adatkezelés helyétől függően). Amennyiben az egyén szokásos tartózkodási helye egy másik uniós tagállam, az egyén pert indíthat e tagállam bírósága előtt.

 

18. Az érintettek jogainak gyakorlásához kapcsolódó eljárási szabályok

Amennyiben az érintett gyakorolja a GDPR-ból származó fent említett jogait, az aiMotive köteles az alábbi rendelkezéseknek megfelelően cselekedni.

Az egyének az aiMotive-nak szóló kérvényeiket az alábbi elérhetőségekre küldhetik:

 • e-mail: [email protected]

 • postacím: aiMotive Kft. / Adatvédelem (1025 Budapest, Szépvölgyi út 22.)

A kérvényt írásban kell benyújtani, akár e-mail formájában, akár papíron.

Az aiMotive kizárólag akkor tudja meghatározni, hogy az érintett feltűnik-e bármely felvételen, ha a GDPR értelmében meglévő jogait gyakorló érintett az azonosítását lehetővé tévő fényképet biztosít magáról, a feltételezett felvétel pontos dátumával és helyszínével együtt, vagy egyéb más olyan információt, amely alkalmas e célra.

Következésképp, az aiMotive kizárólag akkor tudja a kérdéseket és kérvényeket megválaszolni, ha azonosítani tudja kérvényt benyújtó érintettet, valamint, ha ismeri a feltételezett felvétel pontos dátumát és helyszínét. Ellenkező esetben, az aiMotive arról tájékoztatja az érintettet, hogy nem áll módjában feldolgozni és kiértékelni a kérvényt, mert az érintett nem azonosítható (lásd: a GDPR 11. cikke).

Abban az esetben, ha az érintett a törléshez vagy elfeledtetéshez való jogát gyakorolja, az aiMotive saját hatáskörében eldöntheti, hogy törli-e az érintett személyes adatait tartalmazó képet/videófelvételt, vagy az érintettet kitakarja azokon.

Az érintett által a jogai gyakorlásával kapcsolatban benyújtott információkat öt (5) évig tárolják, és kizárólag annak érdekében használják, hogy az aiMotive feldolgozhassa és megválaszolhassa az érintett kérvényét.

A kérdéseket és kérvényeket gondosan dolgozzák fel, és általában a beérkezésüktől számított 1 hónapon belül megválaszolják. Ez az időszak két további hónappal meghosszabbítható, amennyiben szükséges, figyelembe véve a kérvény komplexitását, valamint a kérvények számát. Ilyen esetekben az aiMotive köteles az egyént az ilyen meghosszabbításról tájékoztatni a kérvény beérkezésétől számított egy hónapon belül, a késés okaival együtt.

Amennyiben az aiMotive megállapítja, hogy az egyén kérvénye megalapozott, köteles a kért intézkedéseket a fenti határidőn belül megtenni, valamint arról az egyént írásban tájékoztatni.

Amennyiben az aiMotive megtagadja az egyén kérését, köteles írásban döntést hozni a megtagadásról, és arról késedelem nélkül az érintettet tájékoztatni legkésőbb a kérvény beérkezésétől számított 1 hónapon belül. Az aiMotive köteles a döntésében indokolni a döntéséhez alapként szolgáló tényeket és döntésének okait, a vonatkozó jogszabályokra történő hivatkozással.

Az aiMotive a GDPR 13. cikkének értelmében díjmentesen tájékoztat az érintett jogaival kapcsolatosan, az adatvédelmi incidenssel kapcsolatosan, valamint a kért intézkedések is díjmentesek. Amennyiben azonban az egyén kérvénye egyértelműen megalapozatlan vagy (különösen, ha ismétlődő jellegű) túlzó, az aiMotive, a kért adatok biztosításához kapcsolódó adminisztratív költségek figyelembevételével, vagy a kért intézkedések figyelembevételével

 • ésszerű összegű díjat szabhat ki, vagy

 • elutasíthatja a kérvény alapján kért intézkedések megtételét.

Az egyén kizárólag akkor kötelezhető a kérvény megválaszolásának eredményeként felmerült ésszerű költségek megfizetésére, ha az aiMotive tájékoztatta őt kérvénye megalapozatlanságáról vagy túlzó jellegéről, és ezzel egyidejűleg tájékoztatta őt az adminisztratív költségek összegéről a kérvény kézhezvételét követő 15 napon belül, és az egyén írásban továbbra is fenntartja az igényt.

A költségek viselésére kötelezett egyén az aiMotive fizetési értesítésének kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles megtéríteni a költségeket.

 

19. Adatvédelmi incedens

19.1. Bejelentése a felügyeleti hatóságnak

Adatvédelmi incidens esetén az aiMotive az alábbi előírásoknak megfelelően köteles eljárni.

Az adatvédelmi incidenst az aiMotive köteles indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni a felügyeleti hatóságnak.

A bejelentésnek legalább az alábbiakat tartalmaznia kell:

 • az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;

 • adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

 • az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

 • az aiMotive által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Az aiMotive nem köteles bejelenteni az adatvédelmi incidenst, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. A kockázat valószínűségét és súlyosságát az adatkezelés természetétől, hatókörétől, körülményeitől és céljaitól függő objektív értékelés alapján kell meghatározni.

19.2. Az érintettek tájékoztatása

Minden esetben, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, és az aiMotive tudomására jut az adatvédelmi incidens, az aiMotive köteles azonnal tájékoztatni az érintettet az adatvédelmi incidensről. Az alábbi információkat világosan és érthetően kell ismertetni:

 • adatvédelmi incidens jellegét;

 • adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

 • az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

 • az aiMotive által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az aiMotive megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre és ezeket az intézkedéseket alkalmazták;

 • az aiMotive az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az aiMotive köteles az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

20. Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

Az aiMotive köteles az általa végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezetni.

E nyilvántartás a következő információkat tartalmazza:

 • az aiMotive és az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége;

 • az adatkezelés céljai;

 • az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése;

 • olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják, ideértve a harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket;

 • adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására vonatkozó információk, beleértve a harmadik ország vagy a nemzetközi szervezet azonosítását, valamint a megfelelő garanciák leírása;

 • ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők;

 • a személyes adatok védelme érdekében alkalmazott technikai és szervezési intézkedések általános leírása.

Továbbá, az aiMotive köteles nyilvántartást vezetni az adatvédelmi incidensekről, amely nyilvántartás az alábbiakat tartalmazza:

 • az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tények;

 • az adatvédelmi incidens hatásai;

 • a helyzet orvoslásának céljából tett intézkedések.

 

21. Adatvédelmi tisztviselő

Az adatvédelmi tisztviselő olyan személy, aki független, objektív tanácsadói és felügyeleti tevékenységeket végez az aiMotive-en belül, hogy felfedezze az adatvédelem területén lévő hibákat, hiányosságokat, szabálytalanságokat, hogy biztosítsa a magánélettel kapcsolatos jogszabályok betartását, ebben a tekintetben különösen a meglévő és tervezett adatkezelést kommentálva, valamint, hogy növelje a magánélet tiszteletben tartását.

Az adatvédelmi tisztviselő legalább a következő feladatokat látja el:

 • tájékoztat és szakmai tanácsot ad az aiMotive vagy az adatfeldolgozó, továbbá az adatkezelést végző alkalmazottak részére a GDPR, valamint az egyéb tagállami adatvédelmi rendelkezések szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban;

 • ellenőrzi a GDPR-nak, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi rendelkezéseknek, továbbá az aiMotive személyes adatok védelmével kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést, ideértve a feladatkörök kijelölését, az adatkezelési műveletekben vevő személyzet tudatosság-növelését és képzését, valamint a kapcsolódó auditokat is;

 • szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követi a hatásvizsgálat elvégzését;

 • együttműködik a felügyeleti hatósággal;

 • az adatkezeléssel összefüggő ügyekben kapcsolattartó pontként szolgál a felügyeleti hatóság felé.

Az adatvédelmi tisztviselő feladatait az adatkezelési műveletekhez fűződő kockázat megfelelő figyelembevételével, az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményére és céljára is tekintettel végzi.

Az aiMotive biztosítja, hogy nem áll fenn összeférhetetlenség a feladatainak végrehajtása közben. A feladatainak teljesítésével kapcsolatban az adatvédelmi tisztviselőt titoktartási kötelezettség köti.

Annak érdekében, hogy biztosítsák, hogy az adatvédelmi tisztviselő a lehető leggyorsabban tisztában kerüljön minden, a személyes adatokat magába foglaló adatkezelési tevékenységgel, és teljes képet kapjon a bevezetett intézkedésekről, minden kapcsolódó konzultációba be kell vonni, és a tervezés kezdetétől egészen a megvalósításáig ki kell kérni a véleményét, ezt követően pedig az adatkezelés ellenőrzésének folyamán is.

Biztosítani kell az adatvédelmi tisztviselő szervezeti függetlenségét, hogy objektív értékelési tevékenységeket végezhessen. E pozíció tekintetében az adatvédelmi tisztviselőnek nem adhatnak utasítást, nem szankcionálhatják a tevékenysége miatt, valamint közvetlenül az adatfeldolgozó legfelső vezetésének tartozik felelősséggel.

Az aiMotive biztosítja az adatvédelmi tisztviselő számára a feladatai hatékony teljesítéséhez szükséges szervezeti, adminisztratív és anyagi eszközöket, közzéteszi az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségét (lásd: jelen szabályzat 6. pontja), valamint tájékoztatja a felügyeleti hatóságot ezekről az adatokról.

 

22. Adatvédelmi hatásvizsgálat

Az adatvédelmi hatásvizsgálat folyamán az aiMotive hatásvizsgálatot végez, ha az adatkezelés valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

A hatásvizsgálat kiterjed legalább:

 • a tervezett adatkezelési műveletek módszeres leírására és az adatkezelés céljainak ismertetésére, beleértve adott esetben az adatkezelő által érvényesíteni kívánt jogos érdeket;

 • az adatkezelés céljaira figyelemmel az adatkezelési műveletek szükségességi és arányossági vizsgálatára;

 • az érintett jogait és szabadságait érintő kockázatok vizsgálatára;

 • a kockázatok kezelését célzó intézkedések bemutatására, ideértve a személyes adatok védelmét és az e rendelettel való összhang igazolását szolgáló, az érintettek és más személyek jogait és jogos érdekeit figyelembe vevő garanciákat, biztonsági intézkedéseket és mechanizmusokat.

 

23. Vegyes rendelkezések

Jelen szabályzat kiállításának napjától hatályos, és az aiMotive által történő visszavonásáig hatályban marad. Az aiMotive köteles jelen szabályzatot rendszeresen felülvizsgálni és a megváltozott körülményeket figyelembe véve köteles módosítani, ahogyan azt megfelelőnek gondolja.