Adatvédelmi szabályzat közös adatkezelők esetén

Effective from 25 May 2018

ENGLISH VERSION | MAGYAR VÁLTOZAT

1. Gépjárművek

Tesztjárműveket használunk fejlesztési, tesztelési, validálási, minőségbiztosítási és/vagy védelmi célokra. A „tesztjármű” jelenthet olyan gépjárművet is, amely csak a fejlesztéseinkhez gyűjt adatokat.

Ezeket a gépjárműveket főként tesztterületeken, de közutakon is használják. Érzékelőkkel és mérőműszerekkel, valamint videó méréstechnikával vannak felszerelve, így képesek a közutak környezetéről filmfelvételek készítésére. Előfordulhat, hogy lefilmezi az Ön járművét a rendszámmal együtt, vagy Önt, mint vezetőt, egy másik jármű utasát vagy az utcán sétáló gyalogost.

Nem célunk személyek azonosítása vagy személyes adatok gyűjtése. A személyes adatok gyűjtése tesztelési vagy fejlesztési célokat szolgál (autonóm járművek funkcióinak javítása).

A tesztjárművek jelölése

Tesztjárműveink az alábbi vagy ehhez hasonló matricákkal vannak ellátva.

Alább ilyen példát mutatunk:

Ezek a matricák jelölik tesztjárműveinket, és jelzik, hogy videofelvételeket rögzíthetnek a közvetlen környezetükről.

Az alábbi Adatvédelmi szabályzat tájékoztatást ad arról, hogy milyen személyes adatokat kezelhetünk és azok kinek adhatók át, valamint arról, hogy az érintettnek milyen jogai vannak az adatvédelemmel kapcsolatban.

 

2. Adatvédelmi szabályzat

Az Ön személyes adatait (a továbbiakban: „Adatok”) a tesztjárművek közúti használatával összefüggésben kezelhetik a STELLANTIS kutatás-fejlesztésért felelős alábbi jogi személyek, amelyek a jelen adatvédelmi tájékoztatóban bemutatott célok érdekében az Ön közös adatkezelőiként járnak el: PSA AUTOMOBILES S.A. (“Stellantis Auto S.A.S.”), címe: 2-10 boulevard de l’Europe, 78300 Poissy, Franciaország; Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Németország; Stellantis Europe S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200, 10135 Torino, Olaszország; FCA US LLC, 1075 W. Entrance Drive, Auburn Hills, Mi, USA 48326; aiMotive Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (“aiMotive”), 1025 Budapest, Szépvölgyi út 22, (a továbbiakban együttesen: „mi” vagy „Mi”).

Az adatkezelés azon jogos érdekünkön alapul, hogy vezetést segítő rendszerek fejlesztésével javítsuk a járműveket és a közúti biztonságot, kivéve, ha Ön nem élt az adatkezeléssel szemben tiltakozási jogával.

Ez magában foglalja olyan videófelvételek és képek feldolgozását és tárolását, amelyeket közvetlenül a tesztjárművek kamerái rögzítenek.

Jogos érdekünk továbbá, hogy peres eljárás esetén védekezzünk.

Milyen adatokat kezelünk és mi az általunk végzett adatkezelés célja?

Közös adatkezelőként az Ön adatait az alábbiak szerint kezeljük.

A tesztjárművekbe beépített méréstechnika a kifelé irányított kamerák által készített videófelvételeket dolgozza fel. A kamerák valós idejű képeket gyűjtenek a közúti forgalomról. Ez az információ tartalmazhat Önre vonatkozó személyes adatokat is, mint például:

 • Képek/videófelvételek Önről, mint úthasználóról (mint gyalogosról, kerékpárosról, motorosról, autósról stb.)

 • Járművének rendszáma

 • GPS koordináták / a tesztjármű helye a felvétel pillanatában

 • A felvétel időpontja

 • Egyéb személyes adatok vagy információk Önről, amelyek a képek/videófelvételek rögzítése közben megjelenhetnek a járművek körül (a belső kamerák látótávolságán belül)

Műszaki csoportaink ezeket az adatokat a jármű meglévő funkcióinak javítására vagy újak fejlesztésére használják fel. Nem célunk az egyén személyazonosságának megállapítása, és a mérési rendszer sem erre a célra van konfigurálva, mivel ez nem szükséges új funkciók fejlesztéséhez. Minden adatrögzítésünk csak teherautók, személygépkocsik, motorkerékpárok, gyalogosok stb. kategóriákra összpontosít.

Hogyan használjuk személyes adatait?

A fent megjelölt célokra gyűjtött adatok kezelése automatizált feldolgozás útján történik, nevezetesen programokon vagy algoritmusokon keresztül.

Mennyi ideig tároljuk személyes adatait?

A fent említett adatok tárolása és feldolgozása innovációs projektek igényei szerint történik, jellemzően három-öt évig. Az új vezetést segítő rendszerek kifejlesztése kapcsán felmerülő peres ügyek esetén előfordulhat, hogy egyes autók adatait a modell gyártásának befejezése után 10 évig őrízzük archív adatbázisokban.

Mit jelent a közös adatkezelés?

Közös adatkezelői megállapodást kötöttünk, amelynek értelmében minden fent említett jogalany gyűjtheti az Ön Adatait és kicserélhetik azokat egymással a fent említett célok érdekében. Ön élhet az alább részletezett jogaival az egyes adatkezelőkkel kapcsolatban, illetve azokkal szemben.

Az általunk külön meghatározott Közös Adatkezelői Megállapodás értelmében tájékoztatjuk, hogy közös adatkezelőként járunk el a „Stellantis tesztjárművek” projekt során, amelyet a Stellantis munkavállalói által vezetett Stellantis tesztjárművek jellemeznek, különös tekintettel az egyének személyes adatainak feldolgozására a kutatás-fejlesztési tevékenységgel kapcsolatban, beleértve a mesterséges intelligencia alapú alkalmazások fejlesztését és tesztelését, amelyről külön Szolgáltatási keretszerződés is rendelkezik.

Ennek kapcsán közösen látjuk el az alábbi feladatokat: tesztjárművek kezelése a meglévő járműfunkciók javítása, illetve újak fejlesztése érdekében. A tesztjárművekbe beépített mérési technika főként a kifelé irányított kamerák videófelvételeit dolgozza fel.

Ki szerezheti meg az Ön személyes adatait?

A termék- és szolgáltatásoptimalizáláshoz, a vezetéstámogató rendszerek fejlesztéséhez, teszteléséhez és validálásához a fent említett adatokat a következő személyeknek adjuk át.

Az Ön adatait a következő személyek/szervezetek („címzettek”) listájával adjuk át

 • Jogi személyeinken belül csak azok az osztályok férhetnek hozzá az adatokhoz, amelyeknek tevékenységük végzéséhez ismerniük kell az Ön Adatait, pl. műszaki központjainkban a vezetéstámogató rendszerek fejlesztésével foglalkozó termékfejlesztő csoportok. Ezeket a személyeket felhatalmaztuk a jelen dokumentumban leírt adatokkal kapcsolatos bármely tevékenység elvégzésére. Munkavállalóink és közreműködő partnereink titoktartási kötelezettséget vállaltak, és betartják az Ön adatainak kezelésével kapcsolatos konkrét szabályokat.

 • A Stellantis Europe S.p.A., a PSA AUTOMOBILES SA, az Opel Automobile GmbH, az FCA US LLC és az aiMotive társaságokon belül csak azok a részlegek férhetnek hozzá az Adatokhoz, amelyeknek tevékenységük részeként szükségük van azokra, pl. műszaki központjainkban a vezetéstámogató rendszerek fejlesztésével foglalkozó termékfejlesztő csoportok.

 • Átadhatjuk az Ön adatait a fent említett célok megvalósításának támogatása érdekében adatfeldolgozóként működő érintett informatikai szolgáltatóinknak is, különös tekintettel az archiválási szolgáltatókra, tárhelyszolgáltatókra és/vagy informatikai szolgáltatókra.

 • Ezen túlmenően, különösen az új automatizált vezetést segítő rendszerek algoritmusainak fejlesztése, tesztelése és/vagy validálása érdekében, és csak akkor, ha az anonimizálás technikai okokból nem lehetséges, az Ön személyes adatait a következő olyan címzett csoportoknak is átadhatjuk, akik adatfeldolgozóként járnak el: fejlesztő partnerek, alvállalkozók, szakmai egyesületek, egyetemek.

Minden adatfeldolgozónkkal megállapodást írtunk alá annak biztosítására, hogy az Ön adatait bizalmasan, megfelelő biztosítékok mellett és csak a mi utasításunknak megfelelően kezelik.

Készséggel adunk további tájékoztatást az egyes tesztvezetéseken részt vevő címzettekről. Forduljon hozzánk bátran akár e-mailben (lásd a „Kapcsolatfelvétel” c. bekezdést).

Továbbítjuk-e személyes adatait harmadik országokba?

Amennyiben a címzettek az Európai Unión vagy az Európai Gazdasági Térségen kívüli országban (ún. „harmadik ország”) találhatók, előfordulhat, hogy az Ön Adatait olyan országba továbbítjuk, amely nem biztosítja a megfelelő szintű adatvédelmet, pl. az adatvédelem nem felel meg az európai adatvédelmi előírásoknak.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy nem minden harmadik fél ország rendelkezik olyan szintű adatvédelemmel, amelyet az Európai Bizottság megfelelőnek tart. A megfelelő szintű adatvédelmet nem biztosító harmadik fél országba történő adattovábbítás során megtettük a megfelelő intézkedéseket, pl. a személyes adatok védelme érdekében általános szerződési feltételeket határoztunk meg és szükség esetén további intézkedéseket tettünk. Az alábbiakban megjelölt kapcsolatfelvételi módok bármelyikén keresztül kérhet másolatot az ilyen intézkedésekről (lásd a „Kapcsolatfelvétel” c. bekezdést).

Hogyan védjük személyes adatait?

Fizikai, technikai és szervezeti szempontból ésszerű óvintézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk a birtokunkban levő Adatok elvesztését, jogellenes felhasználását vagy módosítását. Például:

 • Gondoskodunk arról, hogy az Ön adataihoz csak olyan Címzett férhessen hozzá, és csak olyan Címzett használhassa azokat, illetve csak olyan személyek részére továbbítsák vagy adják át, akiknek ismernie kell az ilyen Adatokat.

A Címzettek számára hozzáférhető, illetve részükre továbbított vagy átadott adatok mennyiségét olyan körre korlátozzuk, amely a címzett(ek) által végzett célok vagy meghatározott feladatok teljesítéséhez szükséges. Azok a számítógépek és szerverek, amelyeken az Ön adatait tárolják, biztonságos környezetben vannak elhelyezve, jelszóval védettek, korlátozott hozzáféréssel vannak ellátva, és telepítve vannak a szokványos ipari tűzfalak és vírusirtó szoftverek. Az Ön adatait tartalmazó dokumentumok papíralapú másolatait (ha vannak ilyenek) szintén biztonságos környezetben tároljuk. Megsemmisítjük az Ön adatait tartalmazó dokumentumok olyan papíralapú másolatait, amelyekre már nincs szükség. A már feleslegessé vált elektronikus formában rögzített és tárolt adatok megsemmisítésekor ügyelünk arra, hogy megfelelő technikai módszerrel (pl. alacsony szintű formátum) biztosítsuk a dokumentumok sokszorosításának megakadályozását. Az Ön adataihoz hozzáférő munkavállalóink által használt laptopok, USB-kulcsok, mobiltelefonok és egyéb elektronikus vezeték nélküli eszközök védettek. Arra kérjük munkavállalóinkat, hogy ne tárolják az Ön adatait ilyen eszközökön, kivéve, ha ez feltétlenül szükséges a jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározott konkrét feladat elvégzéséhez. Munkavállalóinkat felkészítjük a jelen Adatvédelmi szabályzat betartására, és ellenőrzést végzünk a folyamatos megfelelés biztosítása és az adatkezelési gyakorlatunk hatékonyságának biztosítása érdekében. Minden általunk igénybe vett adatfeldolgozónak szerződéses kötelezettsége az Ön adatainak karbantartása és védelme olyan intézkedésekkel, amelyek lényegében hasonlóak a jelen Adatvédelmi szabályzatban foglaltakhoz, vagy amelyeket a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok előírnak.

Ha a vonatkozó jogszabályok előírják, amennyiben az adatbiztonság sérülése a továbbított, tárolt vagy egyéb módon kezelt adatok véletlenszerű vagy jogellenes megsemmisítéséhez, elvesztéséhez, megváltoztatásához, jogosulatlan nyilvánosságrahozatalához vagy azokhoz való illetéktelen hozzáféréshez vezet, értesíteni kell Önt és az illetékes adatvédelmi hatóságot - szükség szerint (kivéve, ha az adatok minden személy számára érthetetlenek, vagy ha a jogsértés nem jár kockázattal az Ön és mások jogaira és szabadságjogaira nézve).

 

3. Az Ön jogai

Ön érintettként jogosult az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáféréshez, személyes adatai helyesbítéséhez, törléséhez (elfelejtéshez való jog), az adatkezelés korlátozásához, az adatok hordozhatóságához, valamint tiltakozhat az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen.

A tiltakozási joggal kapcsolatban a következők érvényesek: Önnek jogában áll bármikor tiltakozni adatai kezelése ellen az Ön konkrét helyzetéből fakadó okokból, mindaddig, amíg az adatkezelés a mi vagy bármely harmadik fél jogos érdekein alapul. Ilyen esetben az Ön adatainak feldolgozását megszüntetjük. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha bizonyítani tudjuk, hogy az Ön érdekein túlmutató kényszerítő erejű, jogszerű okok állnak fenn, vagy ha jogos igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségünk van az Ön Adataira.

Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a jogszabályi előírások vagy a rendelkezésünkre álló információk miatt nem tudunk eleget tenni az Ön mint érintett kérésének. Előfordulhat például, hogy további információk nélkül nem tudjuk visszakeresni a megadott személyekről készült videófelvételeket.

Az Ön jogai csak akkor érvényesülhetnek, ha olyan további információkat ad meg nekünk, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy egyértelműen azonosíthassuk Önt, például megjelöli az esemény pontos helyszínét, időpontját vagy az Ön által viselt ruhadarabokat.

Ha a fent említett jogok valamelyikével élni kíván, kérjük, küldjön nekünk e-mailt (lásd az alábbi, „Kapcsolatfelvétel” c. bekezdést).

A Felügyeleti hatósághoz is bármikor fordulhat. Itt találja a felügyeleti hatóságok listáját országok szerint:

 • Európai Unió: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en;

 • Amerikai Egyesült Államok: Kalifornia (https://cppa.ca.gov); Colorado (https://coag.gov), Connecticut (http://www.portal.ct.gov/ag), Virginia (https://www.virginia.gov/agencies/office-of-the-attorney-general)

 

4. Kapcsolatfelvétel

További információt kérhet a jelen Adatvédelmi szabályzatról és/vagy gyakorolhatja a fent meghatározott jogok bármelyikét az [email protected] címre írva.

 

5. Adatvédelmi tisztviselőnk elérhetősége

Az Adatvédelmi tisztviselővel az alábbi e-mail címen keresztül veheti fel a kapcsolatot:

 • Az FCA US LLC; PSA AUTOMOBILES S.A.; Opel Automobile GmbH és Stellantis Europe S.p.A. esetén: [email protected];